Marketingová stratégia

By | 21. septembra 2012

Každá spoločnosť potrebuje správnu marketingovú stratégiu, aj keď bola zakúpená ako ready made spoločnosť, ktorá je založená vždy len s cieľom ďalšieho predaja, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky, teda žiadny nesplatený dlh.  Základné pojmy, ktoré úzko súvisia s marketingovou stratégiou sú trh, trhový mechanizmus, trhové aktivity.

Pokiaľ existuje a buduje sa trhová ekonomika, jej úspešnosť je priamo závislá na marketingu, jeho formovaní a v podnikateľskom subjekte v jeho každodennom uplatňovaní.  Každá spoločnosť musí mať zabezpečené vedenie účtovníctva. Marketingová stratégia musí byť rozhodujúcou alebo aspoň čiastkovou stratégiou, lebo inak nemôžeme uvažovať o dlhodobejšej prosperite a perspektíve podniku. Môžeme o nej povedať, že musí nadväzovať na tri hlavné úrovne riadenia v troch pozíciách. Môže byť totožná s podnikovou stratégiou, môže byť totožná so stratégiou podnikateľskej jednotky, je procesnou súčasťou komplexu stratégii na tretej úrovni strategického manažmentu. Súčasťou marketingovej stratégie by malo byť aj zabezpečenie domény. Dokonca aj prekladateľ, ak chce byť úspešný, by si na nej mal dať záležať. Pri uplatňovaní marketingového systému riadenia podniku je marketingová stratégia totožná s podnikovou stratégiou, jej význam je teda prioritný. Akceptovanie marketingovej filozofie teda posúva danú stratégiu do úlohy iniciátora všetkých riadiacich procesov v podniku. Čo vlastne znamená stratégia podniku? Predstavuje ideu rozvoja podniku ako celku v jeho najdôležitejších oblastiach. Jej tvorcom je predovšetkým vrcholové vedenie. Tvorí ju základný okruh navrhovaných tém, ktoré sú zamerané na riešenie a tézy, ktoré vyznačujú postup riešenia. Aká je vlastne najčastejšia úloha stratégie podniku? Stratégia má za úlohu vytvoriť portfólio, ktoré je východiskom pre smerovanie následných stratégií na nižších úrovniach. Jej podstata je však utajovaná, známa je len úzkemu okruhu vrcholových manažérov.

Pridajte komentár