Čo musí mať každá spoločnosť?

By | 26. septembra 2012

Pred založením spoločnosti musíme pamätať na to, že každá spoločnosť musí mať nielen svoje sídlo firmy, ale aj zabezpečené vedenie účtovníctva, fyzické osoby jednoduchého, právnické osoby podvojného.

Vzhľadom na to, že jednoduché účtovníctvo neumožňuje časovo rozlišovať príjmy a výdaje podľa obdobia, do ktorého časovo patria, bolo nutné do systému jednoduchého účtovníctva zaviesť nasledujúce položky : odpisovanie investičného majetku, tvorba, čerpanie a rušenie zákonnej rezervy, odpisovanie opravnej položky k nadobudnutému majetku, časové rozlišovanie výdajov spojených s finančným prenájmom. Každý zápis v jednoduchom účtovníctve musí byť podložený účtovným dokladom, ktorý musí obsahovať: označenie a stručný popis účtovného prípadu, označenie jeho účastníkov, peňažnú čiastku a prípadný údaj o množstve, dátum vyhodnotenia účtovného dokladu, prípadný dátum jeho zaúčtovania, ak nie je zhodný s dátumom vystavenia, podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie prípadu, ako aj osoby, ktorá ho zaúčtovala.

Fungovanie firmy bez evidovania všetkých náležitostí nie je možné. Iné formality musí zabezpečovať malá firma, iné veľká. Pre malé firmy, ktorým stačí viesť jednoduché účtovníctvo sa používajú tieto knihy: peňažný denník, kniha záväzkov a pohľadávok, ostatné pomocné knihy o majetku a záväzkoch, plynúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Ak si neviete rady, ako ich správne viesť, obráťte sa na odobrníkov z Delta Partners, s.r.o., ktorí sídlia v Bratislave.

Najdôležitejšou z týchto kníh je peňažný denník. V časovej postupnosti sa v ňom zachytávajú účtovné prípady, ktoré vyjadrujú výdaj alebo príjem peňažných prostriedkov. Na konci účtovného obdobia sa v ňom vyúčtujú vybrané uzávierkové prípady. Podvojné účtovníctvo je oveľa prehľadnejšie. S vedením podvojného účtovníctva sú úzko spojené aj ďalšie služby, a to najmä vedenie analytickej evidencie, evidencie záväzkov a pohľadávok, vedenie evidencie majetku, rôzne mesačné prehľady a spracovanie daňového priznania. Všetky dokumenty a náležitosti spojené s účtovníctvom môžeme spracovávať pomocou kvalitného notebooku lenovo. Samozrejme, na jeho fungovanie musíme mať aj kvalitnú tlačiareň, ktorej súčasťou musí byť kvalitná náplň do tlačiarne.

Pridajte komentár